Chwilio

Ewch/Go

Show English

 
The aim of Cyd is to bring welsh speakers and learners together through a range of enjoyable activities. The activities are arranged by local groups throughout Wales. In addition to regular meetings in cafes and pubs, other recent activities have included concerts, walks, trips to TV studios, choirs, quizes and residential weekends.

Gweithgareddau


Bore coffiHoll bwrpas Cyd ydy dod â siaradwyr rhugl y Gymraeg a dysgwyr ynghyd, er mwyn hybu hyder y dysgwyr, a'u helpu nhw i ddefnyddio'r iaith yn eu bywydau bob dydd. Rydym yn gwneud hyn drwy drefnu gweithgareddau lle mae pawb yn gallu cymdeithasu a mwynhau drwy gyfrwng y Gymraeg - ac mae 'mwynhau' yn air pwysig - nid dosbarthiadau iaith trwm yw digwyddiadau Cyd, ond achlysuron llawn hwyl a sbri i bawb.

Oherwydd natur Cyd, trefnir y mwyafrif o'r digwyddiadau gan y grwpiau lleol ledled Cymru. Hefyd, yn aml iawn, rydym yn cydweithio gyda mudiadau neu grwpiau eraill i drefnu gweithgareddau ar y cyd - mentrau iaith a chynghorau lleol er enghraifft. Mae'n anodd, felly, rhoi rhestr lawn o bopeth yma (ond dylech edrych ar y Digwyddiadur yn rheolaidd), ac felly dim ond blas o'n holl raglen sydd yma.

Wrth gwrs, os oes syniad da gennych am ddigwyddiad addas, beth am gysylltu â'ch grwp leol a threfnu'r gweithgaredd eich hunan!

Os nad oes grwp Cyd yn eich ardal, beth am sefydlu grwp newydd?


Heather Jones ym MhontypriddSylfaen y rhan fwyaf o'n grwpiau yw cyfarfodydd rheolaidd (wythnosol neu fisol fel arfer) mewn caffi neu dafarn lle mae pawb yn gallu cymdeithasau yn anffurfiol. Mae manylion y cyfarfodydd rheolaidd yn y rhestr grwpiau. Mae'n hawdd i'w trefnu rhywbeth tebyg, felly os nad oes rhywbeth cyfleus i chi yn eich ardal, oherwydd lleoliad neu amser, beth am geisio trefnu cyfarfod arall.

Yn ychwanegol i'r cyfarfodydd rheolaidd, mae llawer o ddigwyddiadau unigryw hefyd, o bob math: yn ddiweddar rydym wedi clywed am:

• Cyngherddau - e.e. Noson gyda Tecwyn Ifan ym Machynlleth, a noson gyda Heather Jones ym Mhontypridd.

• Dawnsio - mae twmpathau yn boblogaidd iawn, a does dim angen i chi gwybod sut i ddawnsio o flaen amser!


Taith cerdded Aberteifi• Teithiau cerdded - dyma rywbeth arall sy'n boblogaidd, sy'n cael eu trefnu gan sawl cangen, a chyfle i bobl mwynhau'r awel iach.

• Canu - mae Cyd yn Aberystwyth yn chwarae rhan bwysig yn natblygiad sawl grŵp canu yn yr ardal. Gan gychwyn yn 2002, mae grŵp o siaradwyr rhugl a dysgwyr - 'Cantorion Aberystwyth' - wedi canu mewn gwasanaethau plygain (adeg y Nadolig) yn yr ardal. Hefyd fe gystadleuodd y grŵp yn 2005 am y tro cyntaf ar brif lwyfan yr Eisteddfod Genedlaethol yn y gystadleuaeth Grŵp Canu Alaw Werin. Beth am ffurfio côr yn eich ardal chi? 'Does dim angen cystadlu - mae'r ymarferion yn ddigon o hwyl beth bynnag! Mae sawl grwp arall yn rhedeg corau.

• Cwisiau - Ar un adeg bu Cyd yn trefnu Cwis cenedlaethol bob blwyddyn ar gyfer grwpiau Cyd, gyda'r rownd derfynol ar Faes yr Eisteddfod Genedlaethol. Gall cwis lleol fod yn wych hefyd - os ydych chi'n cael tîmau cymysg (siaradwyr rhugl a dysgwyr), mae'n gyfle i bawb gyfranu at y noson.

• Scrabble - Fe drefnodd Cyd y cystadleuaeth cenedlaethol Scrabble Cymraeg cyntaf yn 2006. Mae noson Scrabble lleol yn ffordd gwych i dod a bobl ynghyd, beth bynnag yw safon eu Cymraeg.

• Tripiau - aeth aelodau sawl grwp i'r stiwdios teledu ger Caerdydd ar gyfer recordio rhaglen RISG - cwis S4C gyda Siân Lloyd yn gofyn y cwestiynau. Bu ychydig o'n haelodau'n cystadlu hefyd - rhaid i chi wylio'r sioe i weld pa mor llwyddiannus oedden nhw!


Tanio• Penwythnosau. Trefnodd swyddogion Cyd sawl penwythnos preswyl yn ddiweddar, yn Nant Gwrtheyrn, Canolfan y Mileniwm a Chanolfan yr Urdd yng Nglan-llyn. Mae'r penwythnosau yn gynnwys rhaglen o ddigwyddiadau amrywiol, sy'n dibynnu ar y lleoliad (a'r tywydd!) Maen nhw wedi bod yn llwyddianus iawn, gyda'r cyfranogwyr yn cael amser pleserus iawn.

...a llawer mwy wrth gwrs. Beth fyddech chi'n hoffi ei wneud?

Valid HTML 4.01 Transitional